INFORMACJE PODSTAWOWE

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  Tarnowie zostało powołane Uchwałą Nr XIX/241/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012 r. Swoją działalność rozpoczęło od 1 kwietnia 2012 r. w oparciu o zasoby kadrowe tarnowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i jest efektem zmian w systemie opieki społecznej.

Centrum zapewnia pełną i wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Tarnowa:

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie,
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie,
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie,
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie.

Centralne zarządzanie siecią placówek opiekuńczo-wychowawczych pozwoliło na szybkość wprowadzanych zmian, racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na placówki i wspólne przedsięwzięcia. Te wszystkie posunięcia zostały oparte na wyważonych działaniach zarówno wewnątrz Centrum – organizowanie, etapowe przekształcenie, tworzenie fachowego Zespołu, jak i na zewnątrz – kreowanie pozytywnego wizerunku wszystkich placówek, pozyskiwanie dla nich sponsorów i przyjaciół wspierających działalność.

WOLNE MIEJSCA W PLACÓWKACH

KONTAKT
PLACÓWKI

ZADANIA CENTRUM

Centrum działa w szczególności, na podstawie:

Wykonując obsługę placówek Centrum realizuje następujące zadania:

 • prowadzi gospodarkę finansową Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe,
 • prowadzi rachunkowość Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • sporządza sprawozdania finansowe Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Centrum i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizuje pracę Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań poszczególnych jednostek,
 • realizuje politykę kadrową Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeprowadza nabór na stanowiska urzędnicze,
 • prowadzi sprawy kadrowe Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • opracowuje regulaminy organizacyjne, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy oraz inne akty wymagane przez przepisy szczególne obowiązujące w Centrum i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • przeprowadza postępowania z zakresu zamówień publicznych,
 • dokonuje zakupów towarów i materiałów koniecznych do funkcjonowania Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • prowadzi sprawy związane z utrzymaniem majątku Centrum i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki funkcjonowaniu Centrum wychowankowie wszystkich placówek mają możliwość wspólnego uczestnictwa w różnych projektach, konkursach, imprezach, wyjazdach, wycieczkach. Centrum realizując swoje zadania współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami, kościołem katolickim, przedsiębiorcami oraz innymi osobami prawnymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dokonało znaczących zmian w funkcjonowaniu instytucjonalnej pieczy zastępczej w Tarnowie i stale rozwija swoją działalność, czyniąc starania o  skuteczne wsparcie rodziny w środowisku lokalnym.

KADRA

Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

W Centrum funkcjonują trzy komórki organizacyjne:

 1. dział księgowości,
 2. dział organizacji i obsługi,
 3. dział opieki specjalistycznej.

W  swoich strukturach Centrum zatrudnia w  szczególności pracowników prowadzących obsługę finansowo-kadrową wszystkich Placówek, a także psychologa, który w  zależności od potrzeb pracuje z wychowankami we wskazanej przez dyrektora Centrum placówce, służąc szeroko pojętą pomocą dzieciom i ich rodzinom wykazującym potrzebę wsparcia w  rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.