Project Description

Historia placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” to placówka z ponad trzydziestoletnią tradycją. Do roku 2010 jej siedziba mieściła się w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 6. Obecnie znajduje się w  budynku przy ul. Chemicznej, który został wyremontowany i  wyposażony ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jest to placówka typu interwencyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Celem placówki jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej do czasu jego powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w formie pieczy zastępczej. Do „Pogotowia Opiekuńczego” trafiają dzieci znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, niepełnoletnie ofiary przemocy domowej, uczniowie nierealizujący obowiązku szkolnego.

Placówka umożliwia wychowankom zmniejszenie opóźnień szkolnych oraz rozwijanie ich zainteresowań. Wspólnie z dziećmi pokonywane są codzienne trudności, rozładowywanie napięcia, prowadzone są terapie indywidualne i grupowe. Do „Pogotowia Opiekuńczego” przyjmowani są wszyscy, którzy mają kłopoty ze znalezieniem swojego miejsca wśród rówieśników, mają problemy z nauką, rodziną, dorosłymi. Placówka wychodzi naprzeciw rodzinom i szkołom mającym trudności wychowawcze i dydaktyczne z  dziećmi. W Pogotowiu dziecko poddawane jest pełnej diagnozie psychologiczno–pedagogicznej oraz na bieżąco realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na terenie miasta.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze.

PLACÓWKI
WOLNE MIEJSCA