Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu:
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki  opieki całodobowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka  w Tarnowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi
11.139,13
zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  1.670,87 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu:
od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez: 

  1. Doposażenie  stanowisk pracy personelu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. J. Korczaka w Tarnowie  oraz jej mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania  epidemii COVID-19
  2. Doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. J. Korczaka w Tarnowie w sprzęt i niezbędne wyposażenie do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.