W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie otrzymało środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekcyjnych.

Środki ochrony osobistej zostaną przekazane następującym placówkom opiekuńczo – wychowawczym:

  1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie
  2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie
  3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie
  4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie