Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie,
33 – 101 Tarnów ul. Szarych Szeregów 1.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@copow-tarnow.pl

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody, lub w związku z wykonaniem umowy.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt e rozporządzenia);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą im. Janusza Korczaka w Tarnowie lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
  i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą im. Janusza Korczaka w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Placówka. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą im. Janusza Korczaka w Tarnowie listownie (33 – 101 Tarnów
ul. Szarych Szeregów 1) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: centrum@copow-tarnow.pl lub iod@copow-tarnow.pl

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą im. Janusza Korczaka w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.