Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zostały dostosowane do wymaganej od 2020 roku europejskiej standaryzacji i funkcjonują w tzw. „systemie rodzinkowym”.

Bardzo dobre warunki lokalowe placówek tj. kuchnia wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego, pokój wypoczynkowy ze znajdującym się w nim sprzętem rtv, łazienki, sala rekreacyjna i komputerowa, a także dwu- i trzyosobowe sypialnie, zapewniają podopiecznym realizację ich potrzeb bytowych na wysokim poziomie i umożliwiają jednocześnie nabywanie umiejętności przydatnych w prowadzeniu w przyszłości własnego gospodarstwa domowego.

System Rodzinkowy

System ten ma przede wszystkim stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych odpowiednie warunki ich rozwoju, a także ma zapewnić zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w warunkach jak dla domu jednorodzinnego. Mała liczba dzieci prowadzonych w oparciu o wzorzec systemu rodzinkowego sprzyja zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, dostrzeganiu i realizacji ich indywidualnych potrzeb, kształtowaniu poczucia tolerancji i szacunku do samego siebie i innych.

Dzieci biorą czynny udział we wszystkich pracach na rzecz „rodzinki”. Wychowankowie poprzez pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego uczą się elementarnych czynności życia codziennego, samodzielnie lub pod kontrolą wychowawcy wykonują podstawowe prace domowe np. sprzątają, piorą, uczestniczą w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów itp. Dzięki takiej formie opieki dzieci i młodzież nabywają umiejętności życiowych i społecznych, które będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu.

Kadra

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnieni są wyłącznie pracownicy pedagogiczni. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia im bezpieczeństwo i indywidualną opiekę.

Dyrektor Centrum kieruje placówkami przy pomocy wychowawców-koordynatorów. W placówkach pracują wychowawcy, którzy pomagają podopiecznym w radzeniu sobie z codziennymi problemami. W placówce interwencyjnej pieczę nad dziećmi sprawuje również pedagog. Niezbędna pomoc zapewniana jest także rodzinom, za którą odpowiada pracownik socjalny.

Pracę placówek opiekuńczo-wychowawczych wspomagają pracownicy obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oraz psycholodzy, którzy w zależności od potrzeb są delegowani do wykonywania swoich zadań we wskazanej przez dyrektora placówce.

WOLNE MIEJSCA W PLACÓWKACH

KONTAKT
PLACÓWKI

Zadania placówek

Do placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 10 roku do 18 roku życia, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie na podstawie postanowień Sądów. W wyjątkowych przypadkach w placówce może być umieszczone dziecko poniżej 10 roku życia szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Wychowankowie pełnoletni mogą przebywać w placówkach do czasu ukończenia nauki szkolnej.

Przedmiotem działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych jest:

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  • realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  • obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W trakcie pobytu w placówkach zespół specjalistów opracowuje plan pomocy dziecku oraz planuje najkorzystniejszą formę opieki. Równocześnie pomaga rodzinie w przeprowadzaniu konstruktywnych zmian oraz zrozumieniu problemów dziecka i ich rozwiązywaniu.

Ponadto placówki realizują cel, jakim jest przygotowanie wychowanków do:

  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
  • nawiązania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.

Placówka realizuje Plan Pomocy Dziecku, który jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny nie rzadziej niż co pół roku, kartę pobytu dziecka, kartę udziału w zajęciach wychowawczych i specjalistycznych prowadzoną przez psychologa, pedagoga, arkusz obserwacji pedagogicznych. Wychowawcy regularnie współpracują z przychodniami lekarskimi, sądami, poradniami specjalistycznymi, ze szkołami oraz z MOPS, GOPS, PCPR. Wychowankom

Wychowankowie placówek mają do dyspozycji w pełni wyposażone sypialnie, aneksy kuchenne, łazienki, pokoje do cichej nauki, pokoje wypoczynkowe, świetlice oraz pomieszczenia rekreacyjne. W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny swoich wychowanków w placówkach organizowane są zajęcia rekreacyjne, filmowe, integracyjne, rajdy, wycieczki oraz prowadzi się szeroki wachlarz zajęć sportowych zgodnych z zainteresowaniami indywidualnymi wychowanków. Dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej prowadzone są zajęcia wyrównawcze wspierające proces uczenia się i przygotowania do zajęć szkolnych. Wychowankowie tworzą samorząd, którego opiekunem jest wybrany przez dzieci wychowawca placówki. Katalog praw i obowiązków wychowanków oraz kar i nagród zawiera „Regulamin Wychowanków” wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Wychowanków. Istotne jest to, iż dzieci wchodzące w skład samorządu są liderami swoich grup, co wpływa na pozytywne postrzeganie ich działalności przez społeczność placówki. Działania samorządu spotykają się z aprobatą wszystkich wychowanków.