Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie oraz podległych placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wstęp deklaracji

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie copow.tarnow.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie
ul. Chemiczna 10a
33-101 Tarnów

email: centrum@copow-tarnow.pl

Tel. (14)656-89-34
fax. (14)656-89-33 

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci  artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Tarnowie trzy guziki, znajdujące się na samej górze strony, pozwalające na dostosowanie preferencji dostępności dla odwiedzających, są to:

  • Powiększenie czcionki (dwa stopnie możliwego powiększenia)
  • Włączenie kontrastu na stronie (czarne tło, żółte napisy)
  • Możliwość zwiększenia interlinii między wierszami (dwa stopnie zwiększenia)
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych (powiększenie elementów nietekstowych i border dla elementów tekstowych)

Wszystkie znaczniki html są sprawdzone pod kątem poprawności struktury oraz domknięcia, by czytniki nie miały problemu z czytaniem kodu.

Nagłówki ‘h’ w kodzie html są używane zgodnie z semantyką, tj. h1- nazwa strony, h2 – główne sekcje, h3 – podsekcje itd.

Powiększenie strony nie skutkuje pojawieniem się paska przesuwania, tekst można powiększyć w przeglądarce, bądź za pomocą guzika.

Elementy nietekstowe w większości przypadków posiadają atrybut ‘alt’, gdy jest to potrzebne.

Strona jest przystosowana do przeglądania na różnych urządzeniach, zarówno w pionie jak i w poziomie.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Beata Mazur
e-mail: centrum@copow-tarnow.pl
tel. (14)656-89-34

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Tarnowie

Budynek: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów

Budynek jest usytuowany przy ulicy Chemicznej. Na teren placówki prowadzi brama wjazdowa na parking oraz bramka wejściowa znajdująca się z lewej strony bramy wjazdowej. Po wejściu w bramkę wejściową należy przejść prosto 25 kroków, po czym skręcić w prawo i przejść kolejne 27 kroków do drzwi wejściowych. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości ok. 150 cm. Po wejściu w główne drzwi znajduje się wiatrołap o długości  ok. 5 kroków i kolejne drzwi do korytarza głównego. Po wejściu do korytarza należy skierować się w lewą stronę ok. 9 kroków, po czym skręcić w prawo. Na długości całego korytarza po lewej stronie znajdują się pomieszczenia administracyjne Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie kolejno: kadry, księgowość, sekretariat i pokój dyrektora.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych gdyż znajduje się na parterze budynku. Również  z parkingu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz opisów w druku powiększonym i kolorach

właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze”  w Tarnowie

Budynek: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, ul. Chemiczna 10a, 33-101 Tarnów

Budynek jest usytuowany przy ulicy Chemicznej. Na teren placówki prowadzi brama wjazdowa na parking oraz bramka wejściowa znajdująca się z lewej strony bramy wjazdowej. Po wejściu w bramkę wejściową należy przejść prosto 25 kroków, po czym skręcić w prawo i przejść kolejne 27 kroków do drzwi wejściowych. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości ok. 150 cm. Po wejściu w główne drzwi znajduje się wiatrołap o długości  ok. 5 kroków i kolejne drzwi do korytarza głównego. Po wejściu do korytarza należy skierować się prosto na schody. Na piętro prowadzą kolejno 9 schodów na półpiętro, podwójny skręt w lewo i kolejne 8 schodów. Po wyjściu na piętro po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe do placówki, do których dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 150 cm. Po wejściu na placówkę na wprost drzwi wejściowych po przejściu ok. 8 kroków znajduje się pokój koordynatora.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz opisów w druku powiększonym i kolorach

właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” 
w Tarnowie

Budynek: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie , 

  1. Pułaskiego 59, 33-100 Tarnów

Budynek jest usytuowany w pierwszej linii zabudowy, przy ulicy Pułaskiego.  Na teren placówki  prowadzi bramka i brama wjazdowa. Budynek usytuowany jest tuż przy  chodniku ; posiada 1 drzwi wejściowe.

Brama wjazdowa jest zamykana.  Aby  wejść do budynku należy zadzwonić domofonem.  Przycisk znajduje się na słupku bramki, po prawej stronie , na wysokości ok. 130 cm. 

Następnie należy przejść prosto 21 kroków chodnikiem, skręcić w lewo i przejść 11 kroków, zatrzymać się i wejść po 7 schodach do góry. Po lewej stronie znajdują się  drzwi wejściowe. Dzwonek do drzwi znajduje się po lewej stronie na wysokości ok 140 cm. Wzdłuż wejściowego chodniczka znajduje się podjazd , na którym można zaparkować samochód. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 4,5 metrowy korytarz prowadzący wprost do holu placówki. W holu po lewej stronie znajduje się wejście do pokoju wychowawców. 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz opisów w druku powiększonym i kolorach

właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przyjazny  Dom” 
w Tarnowie

Budynek: Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Przyjazny Dom”,  ul. Gruntowa 9A, 33 – 100 Tarnów

Budynek jest usytuowany w drugiej linii zabudowy przy ul. Gruntowej. Na teren Placówki prowadzi bramka i brama wjazdowa. Budynek usytuowany jest ok. 40 metrów od ulicy. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Aby wejść na teren placówki należy zadzwonić domofonem, który znajduje się na metalowym słupku pomiędzy bramką, a bramą wjazdową, na wysokości około 130 cm. Do drzwi wejściowych budynku prowadzi szeroki podjazd dla pieszych i samochodów.

Aby dojść do drzwi wejściowych budynku należy po przekroczeniu bramki skierować się przed siebie na wprost 55 kroków wzdłuż chodnika, następnie skręcić w lewo i przejść chodnikiem 20 kroków do przodu w kierunku schodów. Do drzwi prowadzi 7 stopni schodów zakończonych małym balkonem.

Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się przycisk dzwonka na wysokości ok. 120 cm. Po wejściu do budynku znajduje się wąski korytarz o długości 240cm i drugie drzwi. Za drugimi drzwiami znajduje się przedpokój, z którego wchodzi się do pomieszczeń placówki. W przedpokoju po prawej stronie znajduje się pokój wychowawców. 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz opisów w druku powiększonym i kolorach

właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Janusza Korczaka  w Tarnowie

Budynek: Palcówka Opiekuńczo- Wychowawcza  im. Janusza Korczaka w Tarnowie , ul. Szarych Szeregów 1 , 33 – 101 Tarnów

Budynek jest usytuowany w zabudowie szeregowej, przy ul. Szarych Szeregów. Na teren Placówki prowadzi bramka i brama wjazdowa od ul. Szarych Szeregów. Budynek usytuowany jest ok. 9 metrów od chodnika. Do drzwi wejściowych prowadzą dwa stopnie schodów. Nad drzwiami  wejściowymi zamontowano daszek zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi. Aby wejść do budynku  należy zadzwonić domofonem. Przycisk znajduje się na ścianie, po prawej stronie drzwi, na wysokości ok. 145 cm. Za drzwiami wejściowymi znajduje się 2,5 metrowy korytarz prowadzący na wprost do klatki schodowej. Na piętro prowadzą 4 schody  na półpiętro, następnie przechodzimy ok. 60 cm  prosto, skręcamy  dwa razy w prawo gdzie znajduje się kolejne  12 schodów, dochodzimy do kolejnego półpiętra następnie  skręcamy w prawo i pokonujemy  kolejne 4 schody.  Na wprost znajdują się drzwi do pomieszczeń  dzieci i pokoju wychowawców.

Od głównego  wejścia do budynku  po lewej stronie korytarza  znajduje  się uczelnia z której po przejściu ok. 6m po lewej stronie znajduje się  pokój koordynatora. 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz opisów w druku powiększonym i kolorach

właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego.