Project Description

Placówka istnieje już wiele lat, bo od 1958 roku.

Początkowo był to Dom Małego Dziecka, w którym przebywały dzieci do trzeciego roku życia. Następnie placówka zmieniła nazwę na Dom Dziecka nr 2, a wiek dzieci zwiększono do 13-tu lat. W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych obecnie funkcjonuje jako Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom”, w którym dzieci przebywają do 18 roku życia (lub do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia). W 2017 r. placówka została przeniesiona z budynku przy ul. Chyszowskiej 3 do domu jednorodzinnego przy ul. Gruntowej 9a.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Obejmuje opieką dzieci młodsze, w szczególności rodzeństwa z  rodzin wielodzietnych. Dla dzieci najmłodszych, które nie mają możliwości powrotu do rodziny naturalnej, poszukiwane są rodziny zastępcze, a po unormowaniu sytuacji prawnej umieszczane są one w rodzinach adopcyjnych. W „Przyjaznym Domu” mogą przebywać również dzieci niepełnosprawne. Jeśli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań, zawsze podejmowane są wysiłki, by zapewnić im optymalnie dopasowaną do ich potrzeb opiekę. Funkcjonowanie placówki oparte jest na tzw. „systemie rodzinkowym”.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze.

PLACÓWKI
WOLNE MIEJSCA