Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki opieki całodobowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczwj „Słoneczny Dom” w Tarnowie w związku zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 10.565,22 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  1.584,78 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie w związku z zagrożeniem                        i skutkami COVID-19 poprzez:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie w sprzęt                       i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                      w Krakowie.