Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki  opieki całodobowej – Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie                        
w związku  z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 11.786,96 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  1.768,04 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie w związku z zagrożeniem                      i skutkami COVID-19 poprzez: 

  1. Doposażenie  stanowisk pracy personelu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie  oraz jej mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania  epidemii COVID-19
  2. Doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przyjazny Dom” w Tarnowie                        w sprzęt  i  niezbędne wyposażenie do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne                             w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                            w Krakowie.