"Alkohol może zmienić makijaż rzeczywistości,
ale nie ją samą"

(Henryk Jagodziński)

 

 

Projekt profilaktyczny
"Alkohol - świat zatopionych marzeń"

 

    Projekt „Alkohol-świat zatopionych marzeń” jest realizowany od 2005 roku jako forma profilaktyki antyalkoholowej oraz integracji środowiska lokalnego, wychowanków i uczniów różnych placówek z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Pomysłodawcą i organizatorem jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, która kładzie wyjątkowy nacisk na organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych oraz szeroko pojętą profilaktykę uzależnień.

 

Czym jest projekt?

  Działania zaplanowane w projekcie promują w społeczności lokalnej ideę życia w trzeźwości, a także uświadamiają niebezpieczeństwa związane z alkoholem i jego używaniem. Podejmowane działania pozwalają poznać wpływ alkoholu na człowieka jako istotę biologiczną oraz wpływ na poszczególne sfery psychiki, od intelektu poprzez uczucia, aż do zmian osobowościowych. Projekt pomaga uwrażliwić na dramaty życiowe pijących i ich otoczenia. Skierowany do dorastającej młodzieży i jej rodzin jest kontrpropozycją dla komercyjnych reklam złudnego szczęścia jakie daje alkohol.

 

 Cele projektu

  Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie, jedynej tego typu placówki w ponad 120-tysięcznym mieście, trafia młodzież ze środowisk zagrożonych, patologicznych, bogata w negatywne doświadczenia życiowe. Niestety, w naszym kraju alkohol traktowany jest bardzo liberalnie, normy obyczajowe nie odrzucają go, dają przyzwolenie na jego spożywanie. Wśród dorastającej młodzieży panuje moda, wspierana komercyjnymi wzorami reklam kampanii piwowarskich, która marginalizuje problem alkoholizmu.

Projekt "Alkohol - świat zatopionych marzeń" ma na celu:

 1. Przedstawienie obiektywnej, rzeczowej informacji na temat alkoholu,
 2. Skłonienie do refleksji i zastanowienia się nad możliwymi następstwami działania pod wpływem alkoholu w życiu rodzinnym, karierze szkolnej, zawodowej,
 3. Zapoznanie z problematyką leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
 4. Poznanie i uwrażliwienie na problemy związane z życiem dziecka w rodzinie z alkoholem,
 5. Wzmocnienie więzi rodzinnych i podkreślenie roli rodziny w profilaktyce antyalkoholowej,
 6. Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy dzieci i młodzieży wychowującej się w środowiskach alkoholików,
 7. Współzawodnictwo i integrację zaproszonych do udziału w projekcie szkół i placówek.
 8. Podkreślenie roli alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 9. Zmniejszenie negatywnych skutków o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu.
 10. Podjęcie przez młodzież zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia.

Racjonalizacja obiegowych, powierzchownych sądów jest dla młodzieży prawdziwym odkryciem – szczególnie, kiedy dokonuje jej sama, ponieważ ekspresja twórcza jest pozytywnym przykładem kontrastującym z biernością i konsumpcjonizmem.

 

Uczestnicy projektu

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Korczaka w Tarnowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Rzuchowej
 • Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
 • Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie
 • Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie-Mościcach
 • Bursa Międzyszkolna w Tarnowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie
 • Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie

 

Instytucje współpracujące

 • Urząd Miasta Tarnowa – Centrum Spraw Społecznych
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 • Komenda Miejska Policji w Tarnowie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie
 • Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
 • Szpital Specjalistyczny im. E. Szczeklika w Tarnowie – Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
 • Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie – Kuratela Zawodowa
 • Poradnia Specjalistyczna "ARKA"

 

Zadania programowe

  Zadania programowe odbywają się w sześciu blokach:

 • blok edukacyjny,
 • blok sportowy,
 • blok artystyczny,
 • blok turystyczny,
 • blok finałowy,
 • blok medialno-prasowy.

które z roku na rok są bogatsze o nowe konkurencje. W 9. edycji projekt obejmuje 16 konkurencji.

 

Program spotyka się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i systematycznie poszerza zakres swoich zadań programowych.

 

 

 © Copyright 2012-2018 COPOW w Tarnowie

2011 Alkohol - świat zatopionych marzeń.
Powered by Joomla 1.7 Templates